Здравни осигуровки проверка по ЕГН в НАП

Здравни осигуровки и здравно осигуряване в България. Здравно осигурени ли сте? Проверка на здравни осигуровки

Проверка на здравни осигуровки по ЕГН и справки в НАП и НОИ

Здравни осигуровки се заплащат от всеки българин, желаещ да бъде здравно осигурен. В България внасянето на здравни осигуровки е задължително. Здравните осигуровки са част от здравно-осигурителната система в България. Здравни осигуровки, по закон, се заплащат задължително. Въпреки че НАП не налага глоби за неплатени здравни осигуровки, здравните осигуровки са задължителни и при неплащане се натрупват.

Проверка на осигуровките по ЕГН в НАП

В сайта на НАП можете да направите проверка на здравни осигуровки по ЕГН, да проверите дали сте здравно осигурен и за кои месеци имате неплатени здравни осигуровки.

Здравно-осигурителните права се спират, ако имате повече от три последователни неплатени вноски за здравни осигуровки. Ако сте с прекъснати здравно-осигурителни права нямате право на безплатна медицинска помощ, а върху неплатените здравни осигуровки се натрупва лихва. Затова е добре да платите здравните си осигуровки въжможно по-скоро. Невнесените здравни осигуровки нямат давност и остават в регистрите на НАП за постоянно.

НАП, за сега, не налага глоби за неплатени здравни осигуровки, въпреки че има това право. И е въпрос на време да го потърси.

Можете да проверите дали имате задължения към НОИ за неплатени здравни осигуровки от сайта на НАП: проверка на здравни осигуровки в НАП на адрес: www.nap.bg

Калкулатор на здравни осигуровки може да намерите на адреса на НАП, като изберете здравно-осигурителен калкулатор.

Справка за социални осигуровки можете да направите от сайта на НОИ.

Списък с всички здравно-осигурителни услуги можете да намерите на адреса на НАП, избирайки "Е-услуги".

История на здравните осигуровки

здравни осигуровки Здравните осигуровки водят началото си от 1918 година, когато е прокаран "Закона за здравното осигуряване". Здравните осигуровки имат за цел да осигурят безплатна медицинска помощ на лица, които са неспособни да заплащат лечението си.

Задължителното здравно осигуряване се въвежда 1998 година с гласувания от Народното събрание закона за здравното осигуряване (ЗЗО). НЗОК започва да функционира от следващата година. Целта на НЗОК е да управлява здравните осигуровки, и да разпределя събраните средства от внесените здравни осигуровки.

Задачата по събирането на здравни осигуровки е възложена на НОИ (Национален осигурителен институт), а по-късно - на Националната агенция по приходите (НАП).

Видове здравни осигуровки

 1. Задължително здравно осигуряване:

  Този вид здравни осигуровки гарантира ползването на базовия (основния) пакет от здравно-осигурителни услуги. Право да ползват този пакет имат всички здравноосигурени лица. Организацията и финансирането на основния Пакет се извършва от структурите на НЗОК.

  Финансирането на първия стълб се запазва по сега действащата технология. Здравната каса продължава да бъде главен гарант на здравното осигуряване на населението и запазва своята водеща роля в системата на здравните осигуровки.

  • Здравните осигурителни вноски 8% /60-40/;
  • Базата за здравни осигуровки е брутната работна заплата;
  • Заплаща се от работодателя и осигурения, но работодателят трябва да внесе и двете вноски;
  • Не подлежат на данъчно облагане;
  • Ако едно лице не е здравно осигурено, то трябва да заплаща получената медицинска помощ;

 2. Доброволно здравно осигуряване.

  здравни осигуровки

  Доброволните здравни осигуровки се заплащат от лицата, които се осигуряват допълнително, доброволно в лицензирано здравно-осигурително дружество, с цел ползване на договорени от тях допълнителни здравни услуги.

  Услугите, включени в пакетите за доброволно здравно осигуряване в България, не са включени в първите два стълба и имат допълващ, доброволен характер.

  Доброволно здравно осигуряване се осъществява от дружества регистрирани по закона за здравни осигуровки и здравно осигуряване с предмет на дейност доброволно здравно осигуряване. Видовете здравни осигуровки се обособяват в отделни пакети от дейности като за всеки един пакет се издава самостоятелна лицензия. Законово регламентирани са следните пакети:

  • Здравни осигуровки за подобряване на здравето и предпазване от заболяване;
  • Здравни осигуровки за извънболнична медицинска помощ;
  • Здравни осигуровки за болнична медицинска помощ;
  • Здравни осигуровки за услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на помощ;
  • Здравни осигуровки за възстановяване на разходи;

Доброволните вноски се признават само в определени размери за разход.